031 811 018 [email protected]

Regulatorni okvir

Sustav gospodarenja otpadom

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19, 14/20-Rješenje US)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 85/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20)
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19)
Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19)

Odluka o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Đakova (2/22)
Suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 4/22)

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gorjani sa zaključkom i očitovanjem
Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Levanjska Varoš sa zaključkom i očitovanjem
Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Satnica Đakovačka sa zaključkom i očitovanjem
Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Strizivojna sa zaključkom i očitovanjem
Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Trnava sa zaključkom i očitovanjem
Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Viškovci sa zaključkom i očitovanjem

Zelene i javne površine

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Đakova 15/19)

Gradska tržnica Đakovo

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
Zakon o hrani (NN 81/1314/1430/15115/18)
Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20)
Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 108/14)

Opći uvjeti komunalne usluge javne tržnice na malo (Službeni glasnik Grada Đakova 20/19)

Upravljanje grobljima

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)
Pravila ponašanja na groblju

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja (Službeni glasnik Grada Đakova 10/20)
Dopuna Odluke o grobljima
Odluka o grobljima
Pravilnik o rješavanju zahtjeva za korištenje napuštenih i dodjelu likvidiranih grobnih mjesta

Zgrade kolektivnog stanovanja

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96)
Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97)

Zaključak o visini pričuve i naknade za rad upravitelja

Gradski bazeni i kupališni uvjeti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta (NN 88/14)
Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/12)

Odluka o gospodarenju Gradskim bazenom (Službeni glasnik Grada Đakova 5/14)

Uslužne djelatnosti

Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/9334/99121/9952/00118/03107/07146/08137/09125/11152/11111/1268/13110/1540/1934/22)
Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 41/20)
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20)
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19, 19/22)
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19)
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)