031 811 018 [email protected]

Osim primarnoga razvrstavanja na adresama korisnika, u Đakovu proširenog i na biorazgradivi otpad, novi sustav gospodarenja otpadom donosi promjenu modela obračuna usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Buduća cijena, o kojoj tek treba odlučiti Gradsko vijeće, prema Vladinoj Uredbi bit će sastavljena od jasno definirane cijene minimalne javne usluge i varijabilnoga dijela, pa će svaki korisnik izravno moći utjecati na visinu vlastitih računa. Iako su Đakovčani otpad počeli razdvajati 2014., kada su sva kućanstva dobila plave kante za papir i žute vreće za plastiku, više od 80 posto komunalnoga otpada i dalje završava na gradskom deponiju!

– To je pomiješano i neiskoristivo smeće, s tim da trećinu zelene posude popuni organski otpad iz naših kuhinja. Izolira li se iz miješanog otpada samo taj biorazgradivi dio, plastična ambalaža, papir i karton, zelena će se kanta sporije popunjavati, samim time rjeđe prazniti, a u konačnici će to građane manje koštati. Kako? Sami ćemo širom selekcijom otpada utjecati na količinu otpada u zelenoj kanti, da bi se prema broju njezinih mjesečnih pražnjenja izračunao varijabilni dio cijene usluge, kaže direktor Univerzala Stjepan Ripić.

Do uspostave uređenijeg sustava zbrinjavanja otpada komunalci će na korisničkim adresama dovršiti opsežan posao registracije i označavanja svih posuda naljepnicama sa serijskim brojem i bar kodom. – Na zelene posude stavljamo čipove za RFID identifikaciju kako bi senzori na kamionima prepoznali spremnik, povezali ga s korisnikom i evidentirali svako pražnjenje. Da bi sve funkcioniralo, morali smo i naše kamione specijalizirane za otpad opremiti sustavima za digitalnu kontrolu pražnjenja. Jasno je kako su to za nas velike investicije u kojima nas financijski prati Grad, no unatoč tome, cijena odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada neće rasti. Naprotiv, jedino može biti manja, a to opet ovisi o zelenoj posudi od 120 litara i korisniku, objašnjava Ripić.

Svi će korisnici dobiti još i smeđu posudu za organski otpad, čime opseg posla za Univerzal dodatno raste. Da su upoznati s promjenama u gospodarenju otpadom korisnici potvrđuju potpisom Izjave o načinu korištenja javne usluge; i to je obaveza iz Vladine uredbe.

Kriterij obračuna varijabilnog dijela cijene za vlasnike i korisnike stanova i poslovnih prostora u ovakvim objektima postaje zelena posuda od 1100 litara. Zapremina se dijeli na broj korisnika posude, proporcionalno broju stambenih jedinica i broju članova svakoga kućanstva ili korisnika prostora.

Skip to content