031 811 018 [email protected]

Od ponedjeljka 16. svibnja, kako smo već najavili, otpočinje tjedni odvoz biootpada kućanstava prema rasporedu objavljenom na Univerzalovim mrežnim stranicama i lecima koji s uputama o odlaganju kuhinjskog i vrtnog otpada u smeđe spremnike stižu na korisničke adrese. Ukupni se broj odvoza otpada ovime sa šest povećava na deset mjesečnih odvoza, što za komunalca i korisnike predstavlja iskorak u standardu pružanja javne usluge, a za nas i organizacijski izazov.

Cijena odvoza biootpada uključena je u cijenu javne usluge, koja se od 1. svibnja obračunava po istoj osnovici od 61,64 kune (kao i dosad), ali s jediničnim troškom pražnjenja zelene posude poraslim na 13,70 kuna (s namjenskom naknadom i PDV-om). Ima li se u vidu da se u smeđoj posudi može izdvojiti čak trećina otpada koji je dosad odlagan zelenu, svatko si može reducirati broj pražnjenja miješanog otpada. U konačnici će korisniku ovakav pristup razdvajanju otpada donijeti uštedu u ukupnoj mjesečnoj cijeni javne usluge.

Posebna Univerzalova posada praznit će smeđe kante i kontejnere specijaliziranim vozilom za prijevoz otpada sa sustavom za drenažu tekućina neugodnog mirisa, koje se cijede iz otpadnog sadržaja. Sakupljeni biootpad preuzima kompostirnica u Osijeku. Novom je uslugom pokriveno 4.000 korisnika sa smeđom posudom u gradu i prigradskim naseljima. Ostali korisnici provode vlastito kompostiranje, za potrebe kojega je Univerzal u prethodnome razdoblju isporučio 1.300 vrtnih kompostera zapremine od 350 litara.


Upute za zbrinjavanje biootpada


Raspored odvoza biootpada

Skip to content