031 811 018 [email protected]

U povodu objave analize Univerzalovih novih cijena usluge prikupljanja i prijevoza komunalnog otpada, koju je izradio korisnik usluge u višestambenoj zgradi Domagoj Zovak, a 7. srpnja prenijeli pojedini lokalni mediji, Univerzalov direktor Stjepan Ripić izdao je priopćenje za javnost s pojašnjenjem parametara obračunske formule po kojoj se dobiva varijabilni dio cijene, a onda i konačna cijena usluge s primjerom izračuna za kolektivno stanovanje. Priopćenje donosimo u cijelosti:


O cijeni javne usluge sakupljanja otpada, priopćenje za javnost

Cijena javne usluge sakupljanja komunalnoga otpada u Đakovu i okolnim općinama, gdje Univerzal pruža uslugu, formirana je u skladu s aktualnim Zakonom o gospodarenju otpadom i pratećim odlukama lokalne samouprave, dok je Univerzal jedan od rijetkih komunalaca u Hrvatskoj koji je u zadanome roku zadovoljio zakonske odredbe. Komunalac je pritom izjednačio osnovni dio cijene usluge za kućanstva i nekućanstva, nastojeći ravnomjerno rasporediti teret troškova za korisnike u sustavu gospodarenja otpadom. Na drugi, varijabilni dio cijene, koji isključivo ovisi o broju pražnjenja spremnika s miješanim otpadom, mogu i trebaju utjecati sami korisnici u obiteljskim kućama i zajednicama kolektivnog stanovanja angažiranijim pristupom odvajanju reciklabilnog i biootpada iz miješanoga otpada, vlastitom kompostiranju biootpada, besplatnim korištenjem reciklažnih dvorišta za sve viškove kućnoga otpada i prava jednog odvoza glomaznog otpada tijekom godine bez naknade (prema Planu odvoza po mjesnim odborima), čime si ukupnu cijenu iskazanu računom mogu zamjetno smanjiti.

Korisnik koji je izradio usporedbu đakovačke cijene s okruženjem i plasirao je u medije, kao i cijela javnost, treba znati da komunalci u sredinama s kojima se povlači paralela, osim Vinkovaca i Našica, nisu ispunili svoju zakonsku obvezu, pa poskupljenja njihove korisnike tek očekuju! Osim toga, Zakon o gospodarenju otpadom zahtijeva samoodrživost djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada, što znači da Univerzalova Poslovna jedinica Čistoća sama mora pokriti svoje – zbog inflatornih pritisaka, poskupljenja energenata i nepovoljnih tržišnih uvjeta – porasle troškove i istovremeno akumulirati dio sredstava za buduće investicije u kvalitetniju uslugu i punu funkcionalnost i sigurnost vozila za sakupljanje i prijevoz te strojeva za obradu otpada, kako realizacija javne usluge ni u jednome trenutku ne bi bila upitna. Potrebno je također naglasiti da deponiranje miješanoga otpada na odlagalištu Vitika generira troškove odlaganja i mehaničke obrade otpada, ali i troškove stalnog održavanja tijela odlagališta prema visoko postavljenim ekološkim normama. Posebno je skupo transferiranje i preuzimanje odvojenog otpada, koje obavljaju sakupljači i oporabitelji u lancu održivoga gospodarenja otpadom, ovlašteni od Fonda za zaštitu okoliša.

Za korisnike u kolektivnom stanovanju do izračuna varijabilnog dijela cijene dolazi se po identičnoj formuli kao za kućanstva: C = CMJU + (JCV x BP x U). Pojašnjeno, osnovnom se mjesečnome davanju kao cijeni minimalne javne usluge (CMJU) pridodaje jedinična cijena pražnjenja spremnika volumena od 1.100 litara (JCV) pomnožena s ukupnim brojem pražnjenja spremnika i udjelom stambenoga kućanstva u spremniku miješanog otpada.

Npr. Ako u svim jedinicama višestambene zgrade živi ukupno 40 osoba, 1 spremnik dijeli se s 40 i množi s brojem članova svake stambene jedinice (1 / 40 = 0,025 x 3 člana u obitelji = 0,075 = U). Pretpostavimo da je Univerzalov sustav, implementiran u kamione za sakupljanje otpada, za zgradu iz primjera zabilježio osam pražnjenja tijekom mjeseca. Jedinična cijena pražnjenja pomnoži se s digitalno zabilježenim brojem pražnjenja u obračunskom razdoblju i udjelom stambenog kućanstva (JCV x BP x U, odnosno 125,62 x 8 x 0,075 = 75,37 kn). Dobivena vrijednost predstavlja varijabilni dio cijene, koji se pribraja fiksnoj osnovici od 61,64 kune, čime se dolazi do konačne cijene za korisnika (61,64 + 75,37 = 137,01 kn = C).

Pri ovome izračunu valja znati da litra kao jedinica volumena otpada odloženog u zelenu posudu nosi istu vrijednost za obje kategorije obračunskih mjesta (obiteljske kuće i stambena kućanstva), tako što je 1 L = 0,11 kuna (13,70 / 120 = 0,01142 i 125,62 / 1100 = 0,1142).

Razlika u cijeni javne usluge za korisnike na komunalnome području Grada Đakova u odnosu na korisnike u općinama Đakovštine proizlazi iz nejednakog broja odvoza, što u medijima prezentiranu usporedbu čini pomalo nespretnom. Levanjska Varoš i Trnava javnu uslugu plaćaju najmanje, jer imaju i najmanje odvoza na mjesečnoj bazi – ukupno četiri, za razliku od Satnice Đakovačke, Viškovaca, Gorjana i Strizivojne, gdje je šest mjesečnih odvoza, i naposljetku samoga grada i prigradskih naselja s 10 mjesečnih odvoza otpada (umjesto šest odvoza prije sakupljanja biootpada), što u uvjetima drastičnog poskupljenja ulaznih troškova Univerzalovo poslovanje na području Grada čini znatno skupljim. Javnost uostalom nije upoznata s bitnom činjenicom da općine, gdje je Univerzal davatelj javne usluge, samostalno financiraju rad svojih (mobilnih) reciklažnih dvorišta i troškove odvojeno sakupljenog otpada.

Koliko se god cijene javne usluge činile visoke, nove su cijene ustvari odraz tržišta na kojemu ostali dionici sustava gospodarenja otpadom Univerzalu i drugim komunalcima diktiraju otkupne cijene reciklabilnoga, glomaznog i svih ostalih vrsta otpada, kao i istovremenog suočavanja komunalaca s naglim rastom cijena inputa nužnih za normalno poslovanje. Iako su buduća gospodarska kretanja neizvjesna i bez pouzdanih prognoza, kao ozbiljno i odgovorno trgovačko društvo vjerujemo da će aktualna razina cijene javne usluge biti dostatna za njezino nesmetano funkcioniranje, rezultat čega je grad bez otpada.

U Đakovu 8. srpnja 2022. god.

DIREKTOR:
Stjepan Ripić


O cijenama javne usluge sakupljanja komunalnog otpada – priopćenje za javnost

Skip to content